Mācību iestāde:Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle