Sabiedrības un cilvēka drošība. 1.līmenis un 2.līmenis 

Moduļa mērķis :

Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus. 

Moduļu uzdevums:

1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.

2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

3. Izprot sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.

4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālas situācijās.

5. Veidot izpratni par veselības kopsavilkuma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.