Praktisko mācību programma


1.       Profesionālās izglītības programmas:

1.1.  Kods –                                                                                   33 481 01 1 / 33 481 03 1

1.2.  Nosaukums –                                                                       Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli / Programmēšana

1.3.  Profesionālās kvalifikācijas līmenis –                                    3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

1.4.  Profesija (piešķiramā kvalifikācija) –                                     datorsistēmu tehniķis/ programmēšanas tehniķis

1.5.  Īstenošanas ilgums –                                                            4 gadi

1.6.  Apguvei nepieciešamā iepriekšējā izglītība –                       pamatizglītība

2.       Praktisko mācību programma:

2.1.  Nosaukums –                                                                        Praktiskās mācības uzņēmumā

2.2.  Kurss un grupa –                                                                   3. kurss, 308. grupa/ 3.kurss, 310.grupa

2.3.  Mērķis ( datorsistēmu tehniķis) – attīstīt izglītojamo spējas apkopt, diagnosticēt un remontēt biroja datortehniku, dokumentēt un analizēt datoru un datortīklu mērījumu rezultātus, nomainīt bojātos elementus. Sekmēt izglītojamo spējas izvēlēties un uzstādīt serveri atbilstoši lietotāja vajadzībām.

2.3. Mērķis (programmēšanas tehniķis) – sekmēt izglītojamo spējas veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas, uzturēt datu bāzes un tās vadības sistēmu. Sekmēt izglītojamo spējas izvēlēties un uzstādīt serveri atbilstoši lietotāja vajadzībām.

2.4.  Uzdevumi (datorsistēmu tehniķis) –tehnoloģiski pareizi veikt uzdotos uzdevumus

2.4. Uzdevumi (programmēšanas tehniķis):

2.4.1. Veidot datu bāzes vadības sistēmas nepieciešamajā apjomā.

2.4.2. Pārbaudīt datu bāzes vadības sistēmas darbību.

2.4.3. Uzturēt datu bāzes vadības sistēmu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.

2.4.4. Uzlabot datu bāzes struktūru un kodu.

2.4.5. Identificēt uzturamās datu bāzes lietotāja konstatētās kļūdas.

2.4.6. Dokumentēt uzturamās datu bāzes programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību datubāzes dokumentācijai.

2.4.7. Novērst uzturamās datu bāzes programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas.

2.4.8. Instalēt serveru programmatūru.

2.4.9. Konfigurēt serveru programmatūras vienības vai tās daļas.

2.4.10. Pārbaudīt serveru programmatūras darbību.

2.4.11. Uzturēt serveru programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.

2.4.12. Organizēt serveru datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.

2.4.13. Novērot serveru noslodzi.

2.5.  Prakses īstenošanas periods –                                               05.10.2020. – 13.11.2020./ 16.11.2020.-18.12.2020.

2.6.   Apjoms stundās – 216 stundas/ 172 stundas