21.gadsimts atnācis ar jauniem izaicinājumiem un iespējām, un arī mācību iestādes pamazām mainās, jo īpaši tādēļ, ka izglītojamie kļuvuši citādāki, viņu intereses, vajadzības un, kas pats galvenais, informācijas ieguves un apstrādes veidi un paņēmieni ir pavisam citi.

        Mūsdienu izglītojamie ir individualitātes, personības. Izglītojamie vēlās mācību stundās procesu dažādot, labprāt pielietot jaunākus datorus, mobilās ierīces, qwizdom pultis, sociālos tīklus utt.

       Ņemot vērā izglītojamo vajadzības un mācību iestādes programmu, kā arī valsts izvirzītās prioritātes, tiek izstrādāts savs tematiskais plāns. 

Darba mērķis:

  •       Iegūt atbalstu un palīdzību informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā;
  • Sekmēt izglītojamā praktiskā darba iemaņas un prasmes moderno IKT lietošanu informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešams daudzveidīgāš dzīves situācijāš un citu mācību priekšmetu apguvē.

Darba uzdevumi:

Katram izglītojamajam ir iespēja:

  • paplašināt pieeju tehnoloģijām;
  • gūt praktiskā darba pamatiemaņas, izmantojot MIcrosoft - programmas;
  • gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi;
  • gūt priekšstatu par IT straujajiem attīstības tempiem, izprotot to nozīmi sabiedrības attīstībā.

Mācību stundās izmantojamās metodes un paņēmieni

Nosaukums

Īss raksturojums

Norises plānojums

Darbs internetā

Skolotājs piedāvā izglītojamajiem kādu no interneta piedāvātajām informācijām uzdevumu veikšanai.  Interneta resursi veido izglītojama redzesloku vairāk nekā izglītības sistēma. Svarīgi izglītojamajiem ir iemācīties saprast interneta valodu. Izglītojamie mācās izteikt savu viedokli par informāciju internetā.

Sagatavošanās. Skolotājs ir rūpīgi saplānojis uzdevumus pirms atbilstošām aktivitātēm. Analīze. Izglītojamie atbilstoši izvirzītājiem uzdevumam veic kritisku skatīšanos/klausīšanos vai skatīšanos. Iegūst informāciju – analīzē, veido jautājumus vai atbild uz jautājumiem.

Saruna. Tiek apspriesti izglītojamo veiktie uzdevumi, viņu secinājumi par uztverto un saprasto.

Diskusijas

Diskusijā tiek izpētīta un apspriesta kāda aktuāla tēma par IT. Pārbauda par kādu tēmu un savas spriestspējas uzlabošana. Tā ir mācīšanās. Diskusija ir sadarbība grupā un sekmē izglītojamo komunikācijas prasmes. Galvenie izglītojama uzdevumi diskusijā: skaidri izteikt savas domas, ieklausīties citos, izprast citu viedokli, uzņemties atbildību.

Tēžu izstrādāšana. Tiek  izvirzītas, izstrādātas diskusijas tēzes.

Argumentēšana. Notiek diskusija – vispirms pamatojošus un atspēkojušus argumentus izsaka. Novērtēšana. Diskusiju var noslēgt par ar balsošanu.

Vizualizēšana

Prasme, kas tiek attīstīta – prasme analizēt doto mācību materiālu un pārveidot tekstā esošo informāciju vizuāli viegli uztveramā shēmā, grafiskajā organizatorā, skicē utt.

Skolotāja praktiski demonstrē konkrētu tēmu un izglītojamie vienlaicīgi izmēģina šīs darbības.

Darbs ar tekstu

Prasmes, kas tiek attīstītas:

veidot pierakstus, konspektus, pārveidot tekstu vizuālai uztverei un reproducēt no tā informāciju, radoši strādāt ar jebkuru tekstu.

Prot atrast atbilstošu informāciju internetā, rediģēt un pielietot savām vajadzībām.

Izglītojamo izpēte liecina, ka mācību stundās grupā vairāk tiek izmantoti vizuālie un teksta materiāli.

Vērtējums 10 ballu skalā tiek lietots vadoties no skolēna domāšanas novitātes viedokļa

 

Apguves līmenis

Skolēna darbība no domāšanas novitātes viedokļa

Vērtējums ballēs

Vārdiskais vērtējums

Augsts

Produktīvā jeb jēdzieniski produktīvā darbība. Spēj iegūtās zināšanas un darbības veidus izmantot jaunās, mainīgās situācijās, tādās, kurās jāveic radoša darbība un kuras vienlaikus to veicina

10

 

 

 

9

izcili

 

 

 

teicami

Optimāls

Reproduktīvi precizējošā darbība. Pārejas līmenis no reproduktīvās domāšanas uz produktīvo vai jēdzieniski produktīvo domāšanas līmeni

8

7

 

6

ļoti labi

labi

 

gandrīz labi

Vidējs

Reproduktīvā darbība. Spēj izmantot iegūtās zināšanas un darbības veidus pēc parauga līdzīgās situācijās. Atveido, reproducē, balstās uz atmiņu, reproduktīvo domāšanu.

5

 

 

4

viduvēji

 

 

gandrīz viduvēji

Zems

Reproduktīvā darbība.

Uztver, saprot,

iegaumē, pazīst.

3

2

1

vāji

ļoti vāji

ļoti, ļoti vāji

10 ballu skala ļauj vērtējumā ietvert arī attieksmi pret mācību procesu, progresu mācībās. Vērtēšanā svarīgi ir mērķi (motivēt, informēt, kontrolēt, uzlabot un padarīt efektīvu mācīšanos), daudzveidīgas pārbaudes formas.